صندلی ردیف 13 هواپیما

همان طور که می دانید در بسیاری از داستان ها و روایت های خرافی قدیمی سیزده را عدد نحس می دانند و جالب است بدانید این داستان مختص ایران نیست و بسیاری از هواپیمایی ها مثل ایرفرانس ، ایرنیوزلند ، یا حتی لوفتهانزا صندلی ردیف سیزده ندارند.

آنها قصدشان دامن زدن به این باور خرافی نیست ولی به دلیل اینکه در اکثر پروازها این ردیف از صندلی خالی می مانده و خیلی ها حاضر به نشستن در ردیف سیزده نبودند خطوط هوایی مجبور به حذف این ردیف شده اند.

 

صندلی ردیف 13 هواپیما