لطفا از پرواز جا نمانید

طبق قوانین بین المللی چند ساعت قبل از پرواز باید در فرودگاه حاضر باشید تا به موقع و بدون عجله به پرواز برسید. در پروازهای داخلی 2 ساعت قبل از پرواز و در پروازهای خارجی 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشید.

گیت پروازهای داخلی 30 الی 40 دقیقه و گیت پروازهای خارجی 40 الی 45 دقیقه قبل از پرواز بسته خواهد شد. به موقع حضور داشتن در فرودگاه باعث می شود که تمام مراحل Check In به موقع انجام شود.

 

جا ماندن از پرواز آتوسا پرواز پارس